โรคใบจุด (Alternaria brassicicola)

โรคใบจุด (Alternaria brassicicola) : LEAF SPOT DISEASE ลักษณะอาการ เชื้อราสาเหตุชนิดนี้มักทำให้เกิดโรคกับพืชตระกูลกระหล่ำ เกิดทุกส่วนและทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช ตั้งแต่ต้นอ่อนที่เริ่มงอกจนถึงต้นแก่ อาการแรกบนต้นกล้า จะเกิดเป็นแผลเล็กๆ สีน้ำตาลดำ ลักษณะคล้ายโรคเน่าคอดินที่ขึ้นกับลำต้น เมื่อเชื้อเข้าทำลายในระยะต้นกล้า จะทำให้ต้นกล้าหยุดการเจริญเติบโตหรือชะงักงัน เมื่อย้ายไปปลูกในแปลงจะทำให้ต้นไม่สมบูรณ์ อาการใน ต้นแก่มักพบบนใบและก้าน เกิดเป็นแผลจุดเล็กๆ สีเหลือง ต่อมาแผลขยายใหญ่ขึ้น สีน้ำตาลเข้มถึงดำ เแผลมีลักษณะเป็นวงค่อนข้างกลม เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ
การแพร่ระบาด : สปอร์แพร่กระจายไปตามลม น้ำ แมลง สัตว์ มนุษย์ และติดไปกับเครื่องมือ โรคนี้ ระบาดมากในฤดูฝนหรือในระยะที่มีความชื้นสูง สภาพอากาศร้อนชื้น ราสาเหตุสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ใน ลักษณะ seed-borne
การป้องกันกำจัด
1. เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาดปราศจากโรค หรือนำเมล็ดพันธุ์
แช่น้ำอุ่น 49-50 องศาเซลเซียส นาน 20-25 นาที
2. กำจัดทำลายวัชพืชในแปลงปลูก
3. การใช้ชีวภัณฑ์ B. subtilis ไอโซเลท 20W1 อัตรา 20-30 ก./น้ำ 20 ล.
4. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กก./น้ำ 100 ล. ฉีดพ่นให้ทั่วลำต้นและใบ ทุกสัปดาห์
5. พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมื่อพบโรค ได้แก่
-แมนโคเซ็บ หรือ ไดเทนเอ็ม 45 ในอัตราส่วน 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
-มาเน็บ ซีเน็บ และเฟอร์แบม ในอัตราส่วน 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
-ไอโพรไดโอน 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
-ฟลูโอไพแรม+ ไตรฟลอกซี่สโตรบิน 10 มล./ น้ำ 20 ลิตร
เอกสารอ้างอิง
จิรเดช แจ่มสว่าง.2563. ไตรโคเดอร์มาเชื้อราปฏิปักษ์ควบคุม
โรคพืช. น.394. ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
บุษราคัม อุดมศักดิ์ ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล สุรีย์พร บัวอาจ
บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ และรสสุคนธ์ รุ่งแจ้ง. 2560.
ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์จากแบคทีเรีย Bacillus
subtilis สายพันธุ์ 20W1 ในการควบคุมโรคใบจุด
คะน้าสาเหตุจากเชื้อรา Alternaria brassicicola.
วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม –
เมษายน 2560. กรมวิชาการเกษตร
พรพิมล อธิปัญญาคม. 2552. คู่มือโรคผัก. โรคใบจุด
หน้า 93-94. ใน. สำนักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
Gerald Holmes. 1997.Chinese cabbage leaf showing
many lesions caused by Alternaria brassicicola
แหล่งที่มา
https://www.insectimages.org/browse/detail.cfm?
imgnum=1572863

ใส่ความเห็น